A mund të na ndihmojë Inteligjenca Atificiale t’i japim fund lajmeve të rreme? A mund të na ndihmojë Inteligjenca Atificiale t’i japim fund lajmeve të rreme?
Nga Tom Cassauwers   Lajm i rremë, ka nxitur tashmë një mosbesim të madh ndaj mediave, politikës dhe institucionevetëvendosura në mbarë botën. Dhe ndërsa teknologjitë e reja si Inteligjenca Artificiale (AI), mundt’ipërkeqësojnë gjërat, ato mund të përdoren edhe për të luftuar keqinformimin. Doni të dukeni si Obama? Në të kaluarën, kjo mund të kërkonte fizikisht imitimin e zërit të tij, dhestilin e diskursit të tij politik. Edhe sikur të ishit shumë mirë në imitim, ajo gati me sigurinuk do tëparaqiste ndonjë rrezik për demokracinë tonë. Por teknologjia e ka ndryshuar këtë. Ju tani mund të bëni këtë me lehtësi dhe me saktësi nëpërmjetAI. Mjafton të perdorni shërbimin e një programi online, për të regjistruar një fjali,dhe të dëgjoni atëqë keni thënë me zërin e një personi të famshëm. Programet si kjo quhen shpesh “deep fake” (mashtrime të mëdha) – sistemet e InteligjencësArticialeqë përshtatin audion, fotot dhe videot, për t’i bërë njerëzit të thonë dhe bëjnë gjëra qënuk i kanëbërë kurrë. Këto teknologji, mund të fillojnë një epokë të re të lajmeve të rreme dhekeqinformimitnë internet. Në vitin 2017, Hani Farid, një informaticien në Kolegjin Dartmauth, SHBA, i cili gjurmon videote rreme, thotë se përhapja e shpejtë e teknikave të reja të manipulimit, ka çuar në një“garëarmatimesh” në këtë fushë. Mjafton të imagjinoni se cila do të jetë zgjedhja, kur nuk jemi mënëgjendje të besojmë tek videot dhe audiot. Por, disa studiues tani po përiqen dhe po tregojnë se Inteligjenca Artificiale, mund tëpërdoretgjithashtu për mirë. “AI ka shumë probleme etike”- tha Francesko Nuçi, drejtor i hulumtimittëaplikacioneve në Grupin Inxhinierik, me seli në Itali. “Por ndonjëherë AI mund të jetë edhe zgjidhja. Ju, mund të përdorni Inteligjencën Artificialenëmënyra joetike. Për shembull, për të prodhuar dhe përhapur lajme të rreme. Por ndërkohë, mundta përdorni për të bërë mirë, për shembull, duke luftuar keqinformimin”. Ai është studiuesi kryesor në projektin Fandango, i cili synon të realizojë pikërisht këtë. Ekipi i tij, po ndërton mjetet softuerike, për t’i ndihmuar gazetarët dhe kontrolluesit e fakteve, qëtëzbulojnë dhe luftojnë lajmin e rremë, thotë Nuçi. Ata shpresojnë t’u shërbejnë gazetarëve nëtri mënyra. Mënyra e pare, është ajo që Nuçi e quan zbulimin e pavarur nga përmbajtja, duke përdorur mjeteqësynojnë formën e përmbajtjes. Nuçi shpjegon se sot, imazhet dhe videot mund të manipulohenme lehtësi, qoftë përmes Photoshop-it apo teknikave më komplekse, si “deep fakes”.... A mund të na ndihmojë Inteligjenca Atificiale t’i japim fund lajmeve të rreme?

Nga Tom Cassauwers  

Lajm i rremë, ka nxitur tashmë një mosbesim  madh ndaj mediavepolitikës dhe institucionevevendosura  mbarë botën. Dhe ndërsa teknologjitë e reja si Inteligjenca Artificiale (AI), mundt’ipërkeqësojnë gjëratato mund  përdoren edhe për  luftuar keqinformimin.

Doni  dukeni si Obama?   kaluarënkjo mund  kërkonte fizikisht imitimin e zërit  tijdhestilin e diskursit  tij politik. Edhe sikur  ishit shumë mirë  imitimajo gati me sigurinuk do paraqiste ndonjë rrezik për demokracinë tonë.

Por teknologjia e ka ndryshuar këtë. Ju tani mund  bëni këtë me lehtësi dhe me saktësi nëpërmjetAI. Mjafton  perdorni shërbimin e një programi online, për  regjistruar një fjali,dhe  dëgjoni atë keni thënë me zërin e një personi  famshëm.

Programet si kjo quhen shpesh “deep fake” (mashtrime  mëdha) – sistemet e InteligjencësArticiale përshtatin audionfotot dhe videotpër t’i bërë njerëzit  thonë dhe bëjnë gjëra nuk i kanëbërë kurrëKëto teknologjimund  fillojnë një epokë  re  lajmeve  rreme dhekeqinformimit internet.

 vitin 2017, Hani Faridnjë informaticien  Kolegjin Dartmauth, SHBA, i cili gjurmon videotrremethotë se përhapja e shpejtë e teknikave  reja  manipulimit, ka çuar  njëgarëarmatimesh”  këtë fushë. Mjafton  imagjinoni se cila do  jetë zgjedhjakur nuk jemi gjendje  besojmë tek videot dhe audiot.

Pordisa studiues tani po përiqen dhe po tregojnë se Inteligjenca Artificialemund përdoretgjithashtu për mirë. “AI ka shumë probleme etike”- tha Francesko Nuçidrejtor i hulumtimitaplikacioneve  Grupin Inxhinierik, me seli  Itali.

Por ndonjëherë AI mund  jetë edhe zgjidhja. Jumund  përdorni Inteligjencën Artificialemënyra joetike. Për shembullpër  prodhuar dhe përhapur lajme  rreme. Por ndërkohëmundta përdorni për  bërë mirëpër shembull, duke luftuar keqinformimin”.

Ai është studiuesi kryesor  projektin Fandango, i cili synon  realizojë pikërisht këtë.

Ekipi i tijpo ndërton mjetet softuerikepër t’i ndihmuar gazetarët dhe kontrolluesit e faktevezbulojnë dhe luftojnë lajmin e rremëthotë Nuçi. Ata shpresojnë t’u shërbejnë gazetarëve tri mënyra.

Mënyra pareështë ajo  Nuçi e quan zbulimin e pavarur nga përmbajtja, duke përdorur mjetesynojnë formën e përmbajtjesNuçi shpjegon se sot, imazhet dhe videot mund  manipulohenme lehtësiqoftë përmes Photoshop-it apo teknikave  kompleksesi “deep fakes”.

Programet si Fandango, mund t’i gjurmojnë këto modifikimedhe  përdorin algoritmet përndihmuar gazetarët  gjejnë përmbajtjen e manipuluar. Lajmi i rremënuk është njëçështjematematikore e algoritmeve dhe  dhënavepor një çështje shumë filozofike se si merremi me  vërtetën”.

Ndërsa këto mjete marrin formëata nuk kontrollojnë nëse vetë përmbajtja përmban fakte rremediçka  e bën programi Fandango. Ai lidh histori janë dëshmuar  rremengafaktorët e kontrollorët e faktevedhe kërkojnë faqe apo postime  internet, me fjalë dhepretendime ngjashme.

Mjetet mund  dallojnë se cilat histori  lajmeve janë  rremekanë  njëjtin burimç`kaimundëson gazetarëve t’i hetojnë ato”- tha Nuçi dy këto përbërësmbështeten fuqishëmalgoritme  ndryshme  Inteligjencës Artificialesi përpunimi i gjuhës natyroreElementi itretë, u lejon gazetarëve  reagojnë ndaj lajmeve  rreme.

Për shembullnjë histori e rreme mund  pretendojë se një përqindje shumë e lartë e krimevenjë vend evropiankryhen nga emigrantët e huaj teoriky pretendim mund  lihetlehtësishtposhtëpër shkak  dhënave  shumta  vërtetojnë  kundërtënpor gazetarëtharxhojnë njëkohë  konsiderueshymepër gjetjen e këtyre  dhënave.

Prandajprogrami Fandango, bën bashkë  gjitha llojet e burimeve   dhënave hapuraevropianei grupon dhe i shfaq ato. Për shembullgazetarët mund t`i përdorin këto llojdhënash për  adresuar pretendimet mbi krimetose për  përdorur  dhëna ngasatelitëtevropianënë lidhje me debatet për ndryshimet klimatike.

 këtë mënyrëgazetarët mund  reagojnë shpejt ndaj historive  rremedhe  moshumbinkohë”- thotë Nuçi. Programi i tyrepo testohet aktualisht nga televizioni publik belg, VRT, ANSA, agjencia kryesore italiane e lajmeve dhe CIVIO, një organizatë jofitimprurëse  Spanjë.

megjithatëzbulimi i lajmeve  rrememund  jetë jo thjeshte një çështje e gjetjes  faktevepavërtetapor edhe  analizimit  modeleve  medias socialethotë Majkëll Bronshtajnprofesor Universitetin e Luganos  Zvicërdhe  Kolegjin Perandorak  Londër Britaninë e Madhe.

Ai drejton një projekt  quajtur “GoodNews”,  përdor Ineligjencës Artificiale, duke përdorurnjëqasje atipike për zbulimin e rreme  lajmeve. Shumica e qasjeve ekzistuesefokusohentekpërmbajtja. Ato analizojnë tiparet semantike janë karakteristikë e lajmit  rremë.Kjofunksionon  një shkallë  caktuarpor jo për  gjitha llojet e problemeve.

Ka edhe pengesa gjuhësoreku platforma si WhatsApp nuk ju japin qasje  përmbajtjesepseajoështë e koduardhe  shumë raste lajmi i rremë mund  jetë një imazh është  ivështirë analizohet, duke përdorur teknikat e përpunimit  gjuhës natyrale”- thotë profesorBronshtajn.

Për këtë arsyeai dhe ekipi i tij e kthyen këtë model  prapthi, duke vëzhguar se si përhapetlajmi irremë.  thelbstudimet e mëparshme tregojnë se lajmet e rreme ndahen  internet mënyra ndryshme nga lajmet e vërtetathotë Bronshtajn.

Lajmet e rrememund  marrin shumë  tepër “share” se sa ”like”  Facebookndërsapostimetnormale dhe  vërteta kanë  shumë “like” sesa “share”. Duke dalluar modelet sikëto, “‘GoodNews” i bashkangjit n notë besueshmërie një lajmi  caktuar  është publikuar.

Ekipi i “GoodNews”, shpresojnë ta nxjerrë  treg këtë produkt  fund  këtij viti. Ai parashikon klientët do  jenësi kompanitë e mëdha  mediave sociale si Facebook dheTëitterpor edhepërdoruesit individualëNatyrisht, e gjitha kjo e  ende pa një përgjigjeshteruese një pyetjekryesore: A mund ta zgjidhë vërtete teknologjiaproblemin me lajmet e rreme dy studiuesit janëskeptikëpor janë  bindur se teknologjia mund  ndihmojë