Pesë vjet burgim për grabitje Pesë vjet burgim për grabitje

Pesë vjet burgim për grabitje

Lajme 30 September, 2019, 14:14

Gjykata Themelore e Ferizajt – Departamentit për Krime të Rënda, më 30 shtator 2019, shpalli aktgjykimin dënues ndaj të pandehurit R.SH., i cili sipas... Pesë vjet burgim për grabitje

Gjykata Themelore e Ferizajt – Departamentit për Krime të Rënda, më 30 shtator 2019, shpalli aktgjykimin dënues ndaj të pandehurit R.SH., i cili sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore të Ferizajt, akuzohet se në bashkëkryerje kishte kryer veprën penale grabitja nga neni 329 paragrafi 3 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Kryetari i trupit gjykues Sahit Krasniqi, pas mbajtës së shqyrtimit gjyqësor fillestar, pranimit të fajësisë nga i pandehuri për veprën penale me të cilën e ngarkon akuza, të pandehurin R.SH, e gjykoi me dënim burgimi në kohëzgjatje prej pesë (5) vjet dhe dënim me gjobë në shumë prej njëmijë (1.000) euro.

I pandehuri akuzohet së më 17 prill 2019 në Ferizaj, në një prej pikave të “Money gram”-it, pronar i së cilës është i dëmtuari H.H., i pandehuri R.SH. së bashku me dy të pandehurit e tjerë C.G dhe G.G të cilët gjendën në arrati, me qëllim të përfitimit pasuror, të maskuar dhe nën kërcënim arme kishin hyrë në këtë lokal dhe kishin marrë kasën me para në vlerë prej tetëmijë (8.000) eurosh.

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore të Ferizajt.